A

Agencija za osiguranje Republike Srpske

Agencija za osiguranje Republike Srpske osnovana je Zakonom o društvima za osiguranje, kao samostalna i neprofitna institucija Republike Srpske sa svojstvom pravnog lica i sjedištem u Banjoj Luci, koja za svoj rad odgovara Narodnoj Skupštini Republike Srpske.

Agencija za osiguranje Republike Srpske ima regulatornu i nadzornu funkciju u cilju zaštite lica koja imaju pravo na osiguravajuće pokriće i naknadu iz osiguranja kao i dobrobit industrije osiguranja.

Nadležnosti Agencije za osiguranje Republike Srpske utvrđene su Zakonom o društvima za osiguranje, Zakonom o posredovanju u osiguranju i Zakonom o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostalim obaveznim osiguranjima od odgovornosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 17/05, 01/06 i 64/06).

Regulatorni ciljevi Agencije za osiguranje RS su:

• nadzor nad primjenom zakona i podzakonskih akata iz oblasti osiguranja i drugih propisa;

• regulacija rada društava za osiguranje i posrednika u osiguranju;

• stvaranje povjerenja tržišta u poslove osiguranja;

• sprečavanje finansijskog kriminala, bilo zabranom obavljanja poslova osiguranja koji su u suprotnosti sa zakonom, ili poslova u onom dijelu u kojem bi društva za osiguranje u Republici Srpskoj mogla biti iskorišćena u svrhe koje su povezane sa finansijskim kriminalom;

• edukacija o koristima i rizicima koji su povezani sa različitim vrstama neživotnog i životnog osiguranja i ostalim ulaganjima u Republici Srpskoj, kao i pružanje odgovarajućih informacija i savjeta;

• savjetovanje i zaštita potrošača u skladu sa prirodom uključenih rizika i stepenom iskustva i stručnošću potrošača.

Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH

Agencija za nadzor osiguranja Federacije je obrazovana Zakonom o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju «Službene novine Federacije BiH», br. 24/05. (kojim je Ured za nadzor društava za osiguranje u Federacije Bosne i Hercegovine prerastao u Agenciju), kao samostalna neprofitna institucija Federacije sa sjedištem u Sarajevu. Agencija za nadzor ima isti cilj  kao Agencije za osiguranje Republike Srpske.

Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini

Samostalna organizacija koja za svoj rad odgovara Savjetu ministara Bosne i Hercegovine i ima zadatak da obezbijedi jedinstvenu primjenu zakona o osiguranju između entiteta, kao i postojanje nesmetane i djelotvorne saradnje između agencija za nadzor osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, te da osigura da se entitetski zakoni primjenjuju i tumače na pravičnoj i jedinstvenoj osnovi. Agencija ima obavezu osigurati da zakonodavstvo o osiguranju u Bosni i Hercegovini bude i ostane usaglašeno sa zakonodavstvom Evropske unije, koje se primjenjuje na oblast osiguranja.
Agencija za osiguranje

U pravilu samostalna privredna organizacija, koja u ime i za račun osiguravača sklapa ugovore o osiguranju. Za svoj posao dobija proviziju od osiguravača. Ovlaštenja agencije određena su propisima o osiguranju i ugovorom o osiguranju između agencije i osiguravača. Po tim ugovorima agencija može raditi isključivo za jednog osiguravača ili za više osiguravača, a  agencija je uobičajen naziv za preduzeća za posredovanje i zastupanje u osiguranju.


Agent osiguranja

Osoba koja ima punomoć osiguravača za zastupanje u poslovima osiguranja. Opsegom punomoći utvrđena su prava u zastupanju, koja mogu biti različita za pojedine vrste osiguranja. O obimu poslova koje obavlja agent osiguranja zavisi i visina provizije koju osiguravač plaća za obavljene poslove.


Agregatna franšiza

Agregatna - fiksna godišnja franšiza je vrsta kvantitativne franšize kod koje se odbitak primjenjuje sve dok visina ukupnih odbitaka ne dostigne ukupni iznos franšize za tu godinu. Npr. ako je ugovorena godišnja franšiza 10.000 KM i ako u martu nastane šteta od 5.000 KM, osiguravač nema obaveze prema ugovaraču. Ako u maju nastane šteta od 20.000 KM, osiguravač će isplatiti 15.000 KM, jer je ukupna šteta 25.000 KM, a ugovorena franšiza 10.000 KM.


Aktuar 
Aktuar je lice sa položenim stručnim ispitom koje u smislu ima ovlašćenje Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH, odnosno Agencije za osiguranje Republike Srpske za obavljanje aktuarskih poslova. Ovlašteni aktuar je nezavisan i samostalan u obavljanju svojih djelatnosti i za tačnost svojih nalaza, kao i prijedloga mjera odgovara Agenciji za nadzor.

Avans
Predujam, unaprijed plaćen iznos još neispunjene obaveze iz ugovora o osiguranju. U pravilu označava plaćanje predujma s naslova osiguranjem pokrivene štete ili osigurnine. Avans se isplaćuje kad obim ili visina obaveze osiguravača nije u cjelosti utvrđena - poznata.


 

B

Bolesnička osiguranja

Skupni naziv za osiguranja za slučaj nesposobnosti i pokriće troškova uzrovanih bolešću. Mogu biti privatna ili socijalna osiguranja

Bolesničko osiguranje za vrijeme putovanja u inostranstvu

Bolesničko osiguranje uređeno za pokriće posebnih opasnosti i potreba za vrijeme puta u inostranstvu. Pokriva troškove liječenja, transporta u slučaju bolesti i prevoza u slučaju smrti osiguranika.

Bonus
Poseban popust ugrađen u cjenik koji se daje osiguraniku koji kroz određeno osigurateljno razdoblje nije imao štete, ili mu je omjer između uplaćene premije i isplaćenih šteta povoljan. Obračunava se godišnje u postotku kod plaćanja premije.

Broker u osiguranju

Broker u osiguranju je pravno ili fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost, čiji je isključivi zadatak da, u ime osiguranika i reosiguranika, radi osiguranja ili reosiguranja rizika, poveže lica koja traže osiguranje ili reosiguranje i društva za osiguranje i reosiguranje i da, kada je to potrebno, pomogne u pripremi i izvršavanju tih ugovora, naročito u slučaju podnošenja zahtjeva za naknadu. Broker u osiguranju je plaćen provizijom od društva za osiguranje ili reosiguranje što ga ne obaveziuje prilikom izbora društva za osiguranje ili reosiguranje.

Bruto premija

Naziv za ukupnu premiju, po jednom ugovoru, ili za pojedinu vrstu ili grupu osiguranja, ili za cijelo poduzeće za osiguranje. To je ukupna premija ili cijena osiguranja, tj. iznos koji je dužan uplatiti osiguranik prilikom sklapanja osiguranja ukoliko nije uplata premije drugačije ugovorena (u ratama i sl.). 

C

Cedent i cesionar

Cedent je osiguravač koji prenosi višak rizika iznad svog samopridržaja na reosiguravača Ovakvim načinom disperzije rizika mogu se pokriti vrlo veliki rizici. Cesionar je reosiguravač koji preuzima višak rizika od osiguravača. Ukoliko reosiguravač ne može preuzeti sav rizik, on dalje plasira rizik drugom ili više reosiguravača.

Certifikat osiguranja

Certifikat osiguranja predstavlja kraći oblik police osiguranja u kojem su sadržani osnovni uslovi osiguranja. Najčešće se koristi u transportnom osiguranju, a mogu ga izdati osiguravač, posrednik, špediter ili broker i ustvari predstavlja potvrdu da je određeno osiguranje zaključeno.

Cilmerizacija

Cilmerizacija je postupak osiguravača  kod kojeg prva godišnja premija u potpunosti ili djelomično služi za pokriće troškova sklapanja ugovora o osiguranju života.


 

D

Djelimična šteta

Djelimični gubitak ili oštećenje osiguranog predmeta za razliku os potpunog gubitka. Tim pojmom je obuhvaćen djelimični gubitak ili oštećenje osiguranog predmeta neovisno o tome hoće li u odnosima iz zajedničke havarije biti priznat kao šteta zajedničke havarije ili neće.

Djelimično kasko osiguranje motornih vozilav

Za razliku od potpunog kasko osiguranja motornog vozila, koje obuhvaća u uslovima i pravilima osiguranja navedene rizike u njihovoj ukupnosti, ovo osiguranje obuhvaća samo neke od rizika. Tako - samo rizik požara, samo rizik krađe, više rizika ali bez prometne nesreće, itd. S obzirom na prostor djelimično osiguranje može vrijediti samo za određeno mjesto (npr. garaža) ili bilo gdje. Izbor rizika određuje visinu premije.

Dodatak za prevenciju

Dodatka za prevenciju je iznos od kojeg se obrazuje fond preventive koji služi za spriječavanje i smanjivanje šteta. Iz dijela funkcionalne premije namijenjenog za preventivu kod osiguranja imovine najčešće se jedan dio izdvaja za preventivne mjere zaštite od požara (vatrogasni doprinos).

Doplatak za kratkoročno osiguranje

Kratkoročna premija za osiguranje koja se zaključuje na rok kraći od 1 godine.

Dobrovoljno osiguranje

Osiguranje koje se sklapa slobodnom odlukom ili dogovorom između osiguravača i osiguranika, gdje ne postoji zakonska obaveza niti prisila njegovog sklapanja.

Delkledere osiguranje

Delkledere osiguranje je osiguranje kredita i to je specifično osiguranje gdje procjena rizika zavisi od subjektivne ocjene pojedinca a ne od matematičko - statističkih metoda. Osiguranje zaključuje davalac kredita i on se javlja kao osiguranik, a osnovna načela kod ovog osiguranja su: rizici moraju biti svrstani po kategorijama koje odražavaju prosjek kreditnih rizika i pokriće rizika ne može se odnositi na cijeli rizik (osiguranik mora snositi dio rizika kako bi bio zainteresovan da preduzima mjere za smanjenje rizika i za naplatu potraživanja). Kod ovog osiguranja osiguravač i osiguranik imaju ugovorni odnos, dok korisnik kredita često nezna niti treba znati da je osiguranje zaključeno.

Dodatna oprema u auto-kasko osiguranju

Kasko osiguranjem obuhvaćeni su dijelovi vozila standardno isporučeni od proizvođača odnosno trgovca. Svi dijelovi i oprema koji nisu standardno isporučeni ili koje osiguranik naknadno ugradi nisu pokriveni kasko osiguranjem ako se posebno, dodatno, ne osiguraju (npr. posebne gume, maglenke, mobitel, itd.) 

Društvo za osiguranje 

Društvo za osiguranje je dioničko društvo, odnosno akcionarsko društvo ili društvo za uzajamno osiguranje, kao i bilo koji drugi oblik društva za osiguranje koje nije iz Federacije, ili iz Republike Srpske koje je obrazovano u Federaciji odnosno u Republici Srpskoj ili posluje u u skladu sa Zakonom.

Društvo za uzajmno osiguranje

Društvo za uzajmno osiguranje je društvo za osiguranje u kojem članovi uplatom doprinosa međusobno garantuju da će na načelima uzajamnosti i solidarnosti pokriti štete nastale ostvarivanjem ugovorenih rizika.

Dugoročno osiguranje

Ugovor o osiguranju zaključen kod jednog osiguravača za osiguranje imovine, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i pojedine druge vrste neživotnih osiguranja na rok od pet ili više godina. Za tako zaključena osiguranja osiguravači mogu odobravati popuste.

E

Evropski izvještaj o nesreći

Obrazac je izrađen od strane Evropske komisije za osiguranje i preporučen osiguravačima. svrha mu je bila olakšati razmjenu podataka u slučaju saobraćajne nesreće kod koje nije intervenisala policija ili neko drugo nadležno tijelo. Obrazac je sastavljen tako da sadrži sve podatke o vozačima, osiguravačima, mjestu nesreće, svjedocima, oštećenjima, a sadrži i skicu nastanka nesreće. 

F

Fakturisana premija

Bruto fakturisana premija obuhvata sve iznose koji dospijevaju u okviru finansijske godine, a koji proizilaze iz polisa osiguranja, bez obzira na to da li su ti iznosi u cjelosti ili dijelom preneseni na buduću finansijsku godinu. Fakturisana premija je ukupno naplaćena premija za osiguranja zaključena u jednoj godini.

Flotantno osiguranje

U posebnim slučajevima kada se vrijednost osiguranog predmeta tokom godine višekratno mijenja (prema stanju zaliha koje se prijavljuju u ugovorenim rokovima: petnaestodnevno, mjesečno, tromjesečno, polugodišnje) istovremeno se mijenja i premija osiguranja - u tom slučaju se sklapa flotantno osiguranje.


Flotantna premija

Flotantna premija, koja se ugovara prema stvarnim podacima o visini rizika i primjenjuje kod generalnih ugovora o osiguranju. Plaća se unazad za ugovoreni period, a obračunava za stvarni rizik koji je bio u tom periodu (npr. količina robe u magacinu, broj stoke u otkupnoj stanici, broj automobila u prodajnom salonu i sl.).

Franšiza
Sudjelovanje osiguranika u šteti. Naziva se još ugovoreni samopridržaj. Pod franšizom se podrazumijeva iznos ili postotak predviđen ugovorom o osiguranju do kojeg iznosa šteta nije naknadiva iz osiguranja premda je šteta inače pokrivena osiguranjem. Iskazuje se kao postotak od osigurane svote ili štete, odnosno kao apsolutni iznos.

G

Garantni fond

Garantni fond iznosi jednu trećinu margine solventnosti. U slučaju neživotnog osiguranja garantni fond ne smije biti manji od iznosa 1.000.000,00 KM, odnosno 2.000.000,00 KM u zavisnosti od vrste osiguranja, a kod obavljanja poslova reosiguranja ne smije biti manji od 3.000.000,00 KM

Granično osiguranje

U međunarodnom cestovnom prometu motorna vozila moraju imati valjanu međunarodnu ispravu o osiguranju. To je zelena karta, registracijska tablica ili neki drugi dokaz koji ured zemlje u koju se vozilom ulazi prihvaća kao dokaz osiguranja. Vozači koji nemaju takve isprave dužni su pri ulasku u dotičnu zemlju zaključiti tzv. granično osiguranje. Tim osiguranjem osigurava se autoodgovornost za vrijeme u polici navedeno i za štete uzrokovane na području te države.

Grupno osiguranje

Osiguranje većeg broja osoba (grupe osoba) istim ugovorm o osiguranju. Članovi grupe mogu biti radnici preduzeća ili članovi neke asocijacije. Mogu biti osigurani jednom policom osiguranja ili zasebnim polisama unutar istog ugovora.

I


Individualno osiguranje

Takva vrsta osiguranja kod kojeg se neposredno osigurava konkretan pojedinac od posljedica različitih vrsta nesretnog slučaja.

Integralna franšiža

Integralna franšiza je vrsta kvantitativne franšize kod koje osiguravač ne isplaćuje štete niže od franšize, ali ako je šteta iznad visine franšize, osiguravač isplaćuje štetu u cjelokupnom iznosu kao da franšiza nije ni postojala. Npr. ako je osigurana suma 50.000 KM, a ugovorena integralna franšiza 10%. Štete do visine 5.000 KM snosi ugovarač, a ako je šteta iznad 5.000 KM, osiguravač plaća cijeli iznos štete, kao da franšiza nije ni postojala.

Intenzitet šteta

Intenzitet šteta je odnos iznosa šteta i sume osiguranja objekata jednog osiguravača. Koristi se kod izračuna samopridržaja za plasman rizika u reosiguranje.

K


Kapital izložen riziku

Kapital izložen riziku u pogledu životnog osiguranja je  iznos koji se plaća u slučaju smrti, umanjen za matematičku rezervu glavnog rizika.

Kargo osiguranje

Osiguranje robe u transportu, a obzirom na transportnu granu kargo se dijeli na pomorski i nepomorski kargo. Dijeli se na osiguranje domaćeg karga i osiguranje međunarodnog karga.

Kasko osiguranje

Osiguranje prevoznih sredstava. S obzirom na transportne grane kasko osiguranje obuhvata osiguranje pomorskog kaska, osiguranje riječnog kaska, osiguranje avionskog kaska i osiguranje automobilsko. Ovo osiguranje može biti potpuno ili djelimično, i može biti "bilo gdje se vozilo nalazi" ili "samo za vrijeme mirovanja vozila". Prema tome da li se prevozna sredstva pretežno koriste u zemlji ili u inostranstvu postoji domaći i međunarodni kasko.

Kasko osiguranje motornih vozila

Osigurava sve vrste motornih, priključnih, radnih i tračnih vozila i njihove sastavne dijelove. Mogu se posebno osigurati i dodatni uređaji i oprema. Osiguranje se može zaključiti sa širim pokrićem kao potpuno kasko osiguranje ili s užim pokrićem kao potpuno kasko osiguranje ili s užim pokrićem kao djelimično kasko osiguranje. Potpuni kasko pokriva: saobraćajnu nezgodu (prevrnuće, sudar, udar i sl.); požar i druge rizike požarnih osiguranja; krađu, provalnu krađu, protupravno oduzimanje vozila; zlonamjerni postupak ili obijest trećih kao i neke druge rizike. Kod uništenja ili nestanka vozila (totalna šteta) visina štete se utvrđuje prema vrijednosti vozila (tržišnoj) umanjenoj za vrijednsot ostataka. Kod djelimičnih šteta utvrđuju se troškovi popravka umanjeni za vrijednost ostataka dijelova koji se zamjenjuju.

Kvalifikovani udio

Kvalifikovani udio je neposredno ili posredno posjedovanje u nekom društvu 10% i više kapitala ili glasačkih prava ili drugo posjedovanje koje omogućava vršenje značajnog uticaja na rukovođenje tim društvom.


Kvota šteta

Kvota šteta (odnos štete i tehničke premije), predstavlja odnos mjerodavne štete i mjerodavne tehničke premije.


Korisnik osiguranja

Korisnik osiguranja je osoba koja u slučaju nastanka osiguranog slučaja ima pravo na naknadu od osiguravača. Može biti i više korisnika za isti osigurani slučaj i oni tada dijele naknadu. U osiguranju života razlikuju se dva korisnika osiguranja: korisnika za slučaj smrti osiguranika i korisnika za slučaj doživljenja.


Kratkoročno osiguranje

Kod kratkoročnog osiguranja osiguravač preuzima obavezu za osiguravajuće slučajeve nastale u dogovorenom periodu, koji je jednak ili kraći od jedne godine (od jednog dana do više mjeseci). Tipična kratkoročna osiguranja su osiguranje priredbi, osiguranja usjeva i plodova…

Kreditna osiguranja

Osiguranje kojim se osigurava potraživanje vjerovnika od dužnika. Vjerovnik (osiguranik) ima pravo naknade štete prema uslovima ugovora o osiguranju ako nije bio u mogućnosti naplatiti svoje potraživanje zbog nastanka određenog rizika.

L

Likvidacija štete

Izvršavanje osnovne obaveze osiguravača iz ugovora o osiguranju ako je nastupio određeni uslov (rizik i šteta) predviđen ugovorm o osiguranju. Sastoji se iz utvrđivanja postojanja štete, uzroka štete, uzročne veze izmđu osiguranog rizika i štete, visine štete, visine osigurnine, prava na regres kao i isplate osigurnine.

List pokrića

List pokrića se izdaje ukoliko ne postoje uslovi da se zaključi klasična forma ugovora o osiguranju, bilo zbog vremenskog ograničenja ili nepoznavanja svih relevantnih faktora za zaključivanje ugovora. List pokrića važi do izdavanja police, a najčešće se koristi u pomorskom osiguranju, posebno u međunarodnom transportnom osiguranju, kada osiguravač preuzima u pokriće rizik ponuđen preko brokera na osnovu kojeg izdaje policu osiguranja. List pokrića potpisuje najčešće samo osiguravač.

M

Malus
1. Doplatak na premiju ugrađen u cjenik koji osiguravač obračunava osiguraniku za individualan nepovoljan odnos premije i šteta; povišenje premijske stope osiguraniku za idući period.

2. U osiguranju motornih vozila, suprotno od bonusa, malus je kazna u obliku povećanja premije u idućem osigurateljnom periodu za osiguranike koji su u određenom osigurateljnom razdoblju imali štetu ili ostvarili negativan odnos između uplaćene premije i isplaćenih šteta.

Margina solventnosti

Margina solventnosti je sastav imovine-aktive u skladu sa djelatnostima koje obavlja svako društvo za osiguranje. Marginu solventnosti propisuje Agencija za nadzor, a svako društvo obavezno je da odredi marginu solventnosti u pogledu svog cjelokupnog poslovanja, koja odgovara ukupnoj aktivi umanjenoj za nematerijalna ulaganja, aktivna vremenska razgraničenja, gubitak, obaveze (uključujući matematičku rezervu osiguranja života) i za prenosne pozicije (prenosne premije i rezervisane.

Materijalna šteta

Šteta koja nastaje uništenjem ili oštećenjem stvari ili povredom imovinskih prava oštećene osobe.Očituje se i u smanjenju imovine oštećene osobe.

Matematičku rezerva

Matematička rezerva, je rezerva osiguranja koja se vodi na posebnim računima i može se koristiti isključivo za osiguranje života.


N


Naplaćena premija

Naplaćena premija je izraz koji se koristi za izvršeno plaćanje premije instrumentima plaćanja: nalog za prenos sredstava - doznaka na trancaksijski račun osiguravača, zaprimanje gotovinskih čekova, obračunskih (bariranih) čekova, zaprimanje gotovine, naplata kreditnim karticama) Premija se smatra naplaćenom kada je realizovan instrument osiguranja plaćanja.

Neosigurano motorno vozilo

Vozilo čiji vlasnik po propisima o obaveznom osiguranju podliježe obavezi sklapanja ugovora o osiguranju od autoodgovornosti, a tu obavezu nije izvršio.

Neposredno osiguranje

Neposredno osiguranje je djelatnost društva za osiguranje, čiji je osnov ugovor o osiguranju, kojim društvo za osiguranje za plaćene premije ili doprinose preuzima obaveze da plati naknadu po dešavanju osiguranog slučaja, osim reosiguranja.                                                                                                 

Nepoznato motorno vozilo

Vozilo koje je uzročnik nezgode, a čiji je vozač ostao neidentifikovan, bilo da je pobjegao s mjesta nezgode, bilo da mu nisu uzeti podaci.

Nesretni slučaj

Nesretnim slučajem smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji, djelujući uglavnom izvana i naglo na tijelo osiguranika, ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelimični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili pogoršanje zdravlja koje zahtjeva liječničku pomoć. 

O


Obavezno osiguranje

Osiguranje od određenih rizika propisano zakonom pojedine zemlje. Sklapa se na osnovu zakonskih odredaba, kojima je regulisan odnos iz osiguranja i pokriće rizika.

Obračun premije

Izračunavanje cijene osiguranja nekog rizika. Ovisi od težine rizika koji se želi osigurati, a pri ocjeni težine rizika uzimaju se u obzir sve okolnosti koje su od značaja za rizik.

Odbitna franšiza

Odbitna franšiza je vrsta kvantitativne franšize kod koje osiguravač plaća štetu samo ako je šteta veća od visine odbitne franšize. Ugovara se u postocima ili u apsolutnom iznosu. Npr. ako je ugovorena fransiza 10% od osigurane sume, isplata visine štete se umanjuje za 10%, a ako je ugovorena franšiza u apsolutnom iznosu od 10.000 KM, visina štete se umanjuje za taj znos.

                                                                                 


Ombudsmen u osiguranju

Institucija Ombudsmena u osiguranju omogućuje da se određeni sporovi mogu riješiti brzo i sa minimumom formalnosti od nezavisnih lica. Obrazovanje, rad i finansiranje Ombudsmena propisuje Agencija za nadzor. Opšti uslovi osiguranja

Sadrže osnovne odredbe ugovora o osiguranju i osnovni su dio police osiguranja. Odnose se u osnovnim odredbama na sve ugovore jedne vrste osiguranja, a proširenje ili sužavanje prava iz pojedinog ugovora ili grupe ugovora o osiguranju utrđuju se posebnim uslovima ili dopunskim uslovima, te klauzulama.


Osiguravač
Pravna osoba koja se bavi poslovima osiguranja. Osiguravač može biti organizovan kao dioničko društvo – akcionarsko društvo ili kao društvo za uzajamno osiguranja.

Osiguranik
1. U osiguranju imovine, osoba na koju glasi ugovor o osiguranju. Kod osiguranja za vlastiti račun ujedno i ugovarač osiguranja, a kod osiguranja na tuđi račun jedna ili više trećih osoba.

2. U osiguranju života i u osiguranju od posljedica nesretnog slučaja, osoba na čiji život je zaključeno osiguranje. Osoba kojoj je se isplaćuje naknada ne mora biti osiguranik.

Osigurani rizik

Element ugovora o osiguranju; događaj s obzirom na koji je sklopljeno osiguranje. Pojmom rizik podrazumijeva se budući neizvjesni događaj nastao nezavisno od isključive volje osiguranika zbog kojeg osiguranik može pretrpjeti materijalnu štetu.

Osigurani slučaj

Događaj koji može prouzrokovati štetu, a pripada rizicima koje osiguravač pokriva svojom djelatnošću. Osigurani slučaj je ugovorom o osiguranju unaprijed predviđeni događaj čijim nastupom nastaje povreda interesa osiguranika uz istovremeno nastupanje obaveze osiguravača da postupi prema ugovoru i nadoknadi štetu odnosno isplati osiguranu sumu.Osiguranje
U funkciji naknade šteta i isplate ugovorenih iznosa, djelatnost posredstvom koje se na načelu uzajamnosti i solidarnosti pruža ekonomska zaštita određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe.

Osiguranje imovine

1. Podrazumijeva sve vrste neživotnih osiguranja.

2. Dijeli se na osiguranje stvari i osiguranje interesa. Kod osiguranja stvari osiguraniku se nadoknađuje gubitak ili oštećenje osiguranog predmeta koji je vlasništvo osiguranika ili je za njega osiguranik odgovoran.

Osiguranje na “ugovorenu sumu”

Osiguranje po principu apstraktne upotrebne vrijednosti. Za razliku od aktivnog i pasivnog osiguranja, osigurana suma nije gornja granica isplate već čvrsto utvrđena obaveza osiguravača. U osiguranju na “ugovorenu sumu” ne postoji razlika između sume osiguranja i osigurane vrijednosti, pa za razliku od aktivnih osiguranja ne vrijede odredbe podosiguranja i nadosiguranja i dopušteno je višestruko osiguranje.


Osiguranja na novu vrijednost

Osiguranje kod kojeg je suma osiguranja jednaka vrijednosti osiguranog predmeta u trenutku nabavke, izrade ili izgradnje bez odbitka amortizacije, tj. umanjenja za istrošenost sredstava. Osiguranja zaključena na novu vrijednost imaju klauzulu zaštitne vrijednosti.


Osiguranje na “prvi rizik”

Primjenjuje se kod osiguranja imovine, kada se suma osiguranja u pravilu utvrđuje ispod vrijednosti osigurane stvari, a osiguravač prihvata platiti naknadu u visini nastale štete, ali najviše do visine ugovorene sume na “prvi rizik”, i to bez primjene načela podosiguranja, pa i u slučajevima ako je osigurana suma ispod vrijednosti osigurane stvari. Osiguravač tako postupa, jer za osiguranje na “prvi rizik” naplaćuje i veću premijsku stopu od one koju u takvim slučajevima primjenjuje kada se osigurava puna vrijednost stvari.

Osiguranje učenika i studenata od posljedica nesretnog slučaja

Grupno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja učenika ili studenata od 6 do 28 godina života. Obično se može ugovoriti osiguranje za slučaj: 1. troškova pogreba za smrt zbog nesretnog slučaja; 2. trajnog gubitka opšte radne sposobnosti (invaliditeta) od posljedica nesretnog slučaja; 3. dnevne naknade zbog nesretnog slučaja; 4. troškove liječenja zbog nesretnog slučaja. Nije moguće zaključiti osiguranje učenika i studenata za slučaj smrti. Ugovarač je škola, fakultet, dom i sl.

Osiguranje za tuđi račun

Ugovori o osiguranju mogu predvidjeti pokriće prava za isplatu iz osiguranja osobama koje nisu direktne strane u ugovoru - treće osobe. U životnom osiguranju to su lica koja stiču pravo na isplatu sume osiguranja u slučaju smrti osiguranika - korisnik osiguranja, kod osiguranja od povreda na radu poslodavac je ugovarač a radnici su korisnici u slučaju nezgode, a slično je i kod osiguranja od automobilske odgovornosti i kod osiguranja od odgovornosti za štetu učinjenu trećoj osobi. 

Osiguravač

Pravna osoba koja se bavi poslovima osiguranja. Osiguravač može biti organizovan kao dioničko društvo – akcionarsko društvo ili kao društvo za uzajamno osiguranja.

Osnovna premija

Premija osiguranja koja se plaća za one rizike (tzv. osnovne rizike) koji su redovno pokriveni svakom policom.

P


PML

PML - najveća vjerojatna šteta koja se koristi kod reosiguranja viška svote (svotno-ekscedentno reosiguranje) na osnovu koje se određuje samopridržaj osiguravača.

Podijeljena odgovornost 

Prilikom nastanka saobraćajne nezgode moguće je da postoji obostrana krivica. Tada postoji tzv. Podijeljena odgovornost. U slučaju podijeljene odgovornosti osiguravajuće društvo nadoknađuje štetu u procentu u kome je osiguranik odgovoran za nastalu štetu a ne kompletnu visinu štete.

Polisa osiguranja

Isprava o ugovoru o osiguranju, dokumenat potpisan od osiguravača, (može i faksimil potpisa) sadržan u ugovoru osiguranja.

Ponuda osiguranja

Ponuda ugovaratelja osiguranja osiguravaču za zaključenje ugovora o osiguranju, koja je najčešće napisana na tiskanici osiguravača.

Povrat premije

Postupak smanjenja ugovorene premije osiguranja uz povrat novca, a može nastati kod: ugovorenog konačnog obračuna premije koji se provodi na bazi elemenata koji su važili za cijelo trajanje ugovora o osiguranju te doveli do smanjenja ukupno obračunate premije, zatim unaprijed ugovoreni povrati premije kod osiguranja koja su ostvarila izrazito povoljan tehnički rezultat i povrat premije iz drugih razloga koji dovede do prijevremenog raskida ugovora o osiguranju.


Prava osiguranika u slučaju saobraćajne nesreće

Vozač motornog vozila može svojom krivicom da izazove saobraćajnu nesreću u kojoj može da dođe do oštećenja drugog vozila, povrede nekog lica ili oštećenja neke druge stvari. U tom slučaju, osiguravajuće društvo čiju policu ima vozač - krivac ima obavezu da nadoknadi pričinjenu štetu trećem licu - vlasniku oštećene stvari ili oštećenom licu.

Premija

Novčani iznos koji ugovaravač osiguranja plaća osiguravaču, na osnovu sklopljenog ugovora o osiguranju. Premija se sastoji iz funkcionalne premije i režijskog dodatka. Funkcionalna premija obuhvata dio premije za funkciju naknade šteta i isplatu ugovorenih iznosa, a naziva se tehnička premija, te dio premije za preventivu. Preventiva predstavlja dio premije koji služi za kreditiranje i finansiranje poduzimanja mjera radi otklanjanja i smanjenja nepovoljnog djelovanja uzroka koji mogu izazvati štete. Režijski dodatak je dio premije koji služi za pokriće troškova obavljanja djelatnosti osiguranja. Premija je temelj poslovanja osiguravača i predstavlja cijenu preuzetog rizika. 

Prihodi Društva za osiguranje

Prihodi Društva za osiguranje su:

- zarađene premije u osiguranju,

- zarađeni prihodi od drugih poslova osiguranja-reosiguranja,

- prihodi od dugoročnih pridržaja,

- poslovni prihodi,

- prihodi od finansiranja i prihodi od ulaganja i

- ostali prihodi.


Provizija u osiguranju 

Provizija u osiguranju je naknada koja se plaća posredniku (društva za posredovanje u osiguranju, zastupnici, agenti, brokeri) za obavljeni posao na osnovu posebno sklopljenih ugovora kojima se reguliše visina provizije u zavisnosti od vrste osiguranja koje se zaključuje.


Prosječna šteta 

Prosječna šteta predstavlja odnos iznosa šteta i broja šteta.


R

Razred opasnosti

Značajka osiguranog predmeta vezana uz stepen jegove izloženosti pojedinom riziku.

Regres

Označava pravo osiguravača da od osobe koja je prozrokovala štetu naplati isplaćeni iznos odštete.

Reosiguranje

Zasebna djelatnost osiguranja koja se ostvaruje tako što osiguravač prenosi na reosiguravača dio rizika koji je prethodno preuzeo u osiguranje i za uzvrat plaća reosiguravaču premiju reosiguranja.

 
Retrocesija 

Kada se dio obaveze iz ugovora o osiguranju pokriva reosiguranjem, reosiguravač može u skladu sa načelima reosiguranja dio preuzetog rozika koji prelazi njegov kapacitet prenijeti u pokriće drugom reosiguravaču. Takav prenos rizika se naziva retrocesija i kao što je reosiguranje osiguranje osiguravača, tako je retrocesija osiguranje reosiguravača.


Retrocedent  

Retrocedent je reosiguravač koji daje dio primnjenog rizika u pokriće drugom reosiguravaču. 

 

Retrocesionar

Retrocesionar je reosiguravač koji preuzima dio ponuđenog rizika u pokriće.

Režijski dodatak

Režijski dodatak je dio bruto premije koji služi za pokriće troškova poslovanja osiguravača (troškovi zaključivanja ugovora, troškovi naplate premija, lični dohoci i sl.) Dok su neki troškovi u osiguranju fiksni, veličina drugih zavisi o obimu poslovanja osiguravajuće kuće odnosno o visini bruto premije (npr. provizija).

Rezerve u osiguranju

Rezerve u osiguranju su: prenosna premija, rezervacija šteta, matematička rezerva, rezerve za izjednačavanje šteta, ostale tehničke rezerve.

Rizik

Rizik je mogućnost nastupa nekog budućeg i neizvjesnog događaja koji prijeti štetom na imovini ili povredom osobe koja je osigurana. Da bi rizik bio podoban za osiguranje isti mora biti moguć, nezavisan od volje osiguranika ili treće zainresovane osobe, neizvjestan, bilo u smislu nastupanja (požar), bilo u smislu trenutka nastajanja (smrt) i dovoditi do štetnih posljedica, u smislu umanjenja imovine, narušavanja zdravlja, povrede,

smrti i sl.

Riziko premija

Riziko premija je duio premije osiguranja iz koje se pokrivaju štete u tekućoj godini.

S


Suosiguranje

Suosiguranje je osiguranje u kojem učestvuje više osiguravača. Dio obaveze iz ugovora o osiguranju koji prelazi njegov kapacitet osiguravač može podijeliti sa više osiguravača i takva podjela rizika se naziva «suosiguranje».

Statistika u osiguranju

Statistika u osiguranju je od velikog značaja za osiguravače pošto se osiguranje temelji na statističkim zakonitostima i teoriji vjerojatnosti. Osiguravači neživota prate: broj osiguranja, broj osiguranih objekata, sumu osiguranja, premije, broj šteta, broj oštećenih objekata, svote osiguranja oštećenih objekata i iznos šteta.

Socijalno osiguranje

Socijalno osiguranje se temelji na načelima solidarnosti. To je od države organizirana ekonomska zaštita pojedinaca od rizika bolesti, ozljeda, nesposobnosti, smrti, nezaposlenosti, starosti…

Š

Šomažno osiguranje

Šomažno osiguranje je osiguranje troškova i dobiti zbog prekida rada usljed požara i nekih drugih opasnosti (osiguranje plata, fiksnih troškova, dobiti i amortizacije zbog prekida rada usljed požara, poplava i drugih opasnosti). Ovo osiguranje se može zaključiti samo uz osnovno osiguranje od opasnosti požara.

Šteta

Šteta je nepovoljna promjena na imovini ili osobi prouzrokovana nečijom radnjom ili nekim događajem. Šteta može biti imovinska (materijalna) ili neimovinska (nematerijalna).

T

Tablice smrtnosti

Tablice smrtnosti sadrže teoretski broj živih ljudi određene starosti, teoretski broj umrlih u određenoj starosti, vjerojatnosti smrti i vjerojatnosti doživljenja za sve godine starosti stanovništva (0-100 godina), a ponekad i srednje trajanje života i intenzitet smrtnosti po godinama starosti. Izrađuju se na bazi popisa stanovništva primjenom statistike, zakona velikih brojeva i teorije vjerojatnosti za određeno područje u određenom vremenskom periodu za muškarce, žene i mješano stanovništvo.

Tarifiranje

Tarifiranje je utvrđivanje karakteristika rizika. Osiguravači su rizike podijelili u razrede opasnosti, na osnovu kojih se primjenjuju različite premijske stope.


Tontine životno osiguranje

Tontine osiguranje je osiguranje za slučaj doživljenja koje imaju društva za uzajamno osiguranje, kod kojeg član uplaćuje određenu sumu novca na neki vremenski period, na koju se pripisuje kamata i na tačno određen dan sredstva se raspoređuju na preživjele članove udruženja u obliku rente ili glavnice, a ako neki od članova udruženja ne dočeka taj datum, sredstva pripadaju naslijednicima.

Tehničke premija

Tehnička premija je dio premije koji služi za ispunjenje obaveza iz ugovora o osiguranju za: podmirenje šteta i isplatu ugovorenih suma osiguranja te troškova utvrđivanja obaveza iz ugovora o osiguranju (procjena štete, sudski troškovi, troškovi vještačenja i sl.), podmirenje premije suosiguranja i reosiguranja, izdvajanje dijela premije koji se odnosi na trajanje osiguranja u idućoj godini (prenosna premija), izdvajanje dijela premije potrebnog za isplatu nastalih, a nepodmirenih obaveza iz osiguranja u tekućoj godini (rezervirane štete) i dr.

Treća osoba

Treća osoba je pojam koji u osiguranju autoodgovornosti označava krug osoba koje imaju pravo na naknadu štete po (obaveznom) osiguranju.


U


Učestalost šteta

Učestalost šteta predstavlja odnos broja šteta (oštećenih objekata) i broja osiguranih objekata.

Ugovor o osiguranju

Pravni posao kojim se ugovarač osiguranja obavezuje uplatiti premiju osiguranja, a osiguravač preuzima obavezu isplate naknade ili ugovorene svote u slučaju nastanka osiguranog slučaja osiguraniku ili trećoj osobi.

Uslovi osiguranja

Skup klauzula kojima se detaljno uređuju odnosi između osiguravača i osiguranika iz ugovora o osiguranju. 

V


Vatrogasni doprinos

Vatrogasni doprinos je doprinos ili porez koji plaćaju osiguravači za provođenje mjera zaštite od požara u zemljama u kojima je to propisano zakonom, najčešće u postotku na premiju za osiguranja kojima je obuhvaćen rizik požara.

Vještačenje

Postupak stručnog utvrđivanja činjeničnog stanja ili uzroka koji su doveli do ostvarenog rizika.

Vještak

Osoba s potrebnim kvalifikacijama i iskustvom za obavljanje poslova vještačenja, utvrđivanja naravi, uzroka, opsega i visine štete, te davanja mišljenja, ispostavljanja svjedodžaba i izvještaja o nalazu.


Vodeći osiguravač – lider

Ugovor o saosiguranju sa osiguranikom sklapa «vodeći osiguravač»- lider kojem ostali osiguravači povjeravaju naplatu premije i likvidaciju štete. Vodeći osiguravač obavlja sve poslove osiguranja od slanja ponude, zaključivanja ugovora o saosiguranju, prijave štete, obračuna premije i šteta po saosiguravačima i druge zajedničke poslove. Svaki suosiguravač garantuje u procentu i do visine preuzetog rizika. 

Z


Zaštitni fond

Zaštitni fond je pravno lice sa sjedištem u Republici Srpskoj, odnosno u Federaciji koje je obrazovano s ciljem da pokriva štete koje pretrpe žrtve saobraćajnih nezgoda koje ne mogu biti nadoknađene sistemom obaveznog osiguranja od autoodgovornosti. Zaštitni fond obavezan je da oštećenim stranama plaća odštetu u slučaju smrti ili fizičke povrede i materijalne štete prouzrokovane u saobraćajnim nezgodama u BiH kada lice odgovorno za nezgodu ostane nepoznato, kada je nezgodu prouzrokovalo vozilo koje nema osiguranje od autoodgovornosti i kada je protiv društva koje je zaključilo osiguranje od autoodgovornosti pokrenut postupak posebne likvidacije zbog stečaja ili zbog oduzimanja odobrenja za rad zbog neispunjavanja finansijskih obaveza prema Zakonu.


Zdravstveno osiguranje

Grupni naziv za osiguranja za slučaj nesposobnosti i pokriće troškova uzrokovanih bolešću. Obuhvata obavezno osiguranje naknade troškova za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja, dopunsko osiguranje razlike iznad vrijednosti zdravstvenih usluga obaveznog zdravstvenog osiguranja, dopunsko zdravstveno osiguranje većeg obima prava od prava određenih Zakonom o zdravstvenom osiguranju, dopunsko zdravstveno osiguranje većeg standarda zdravstvenih usluga od standarda određenih Zakonom o zdravstvenom osiguranju, dobrovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inostranstvu, privatno zdravstveno osiguranje i ostala dobrovoljna zdravstvena osiguranja.


Zdravstveno osiguranje za vrijeme putovanja u inostranstvu

Bolesničko osiguranje uređeno za pokriće posebnih opasnosti i potreba za vrijeme puta u inostranstvu. Pokriva troškove liječenja, transporta u slučaju bolesti i prevoza u slučaju smrti osiguranika.

Zelena karta

Međunarodna isprava o osiguranju autoodgovornosti, koja je osigurateljna putovnica za motorno vozilo u međunarodnom saobraćaju. Sadrži međunarodne oznake svih država članica zelena karte, najnužnije podatke o osiguraniku i vozilu, te o vremenuj za koje vrijedi. Sadrži i klauzule koje potpisuje osiguranik, a koje predstavljaju punomoć obrađivačkom uredu da može obraditi i isplatiti štetu nastalu tim vozilom na njegovom području. Strogo je formalizovan obrazac.